Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EARTHCRYSTAL

 

Algemeen:

Geen enkele behandeling bij EarthCrystal mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts. EarthCrystal stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent uw medicatie.

Hoewel er geregeld goede resultaten worden bereikt met consulten en coachings geeft EarthCrystal geen garantie af voor resultaat

Deelname aan consulten, coaching en workshops houdt in dat je de voorwaarden en bepalingen hebt gelezen en aanvaard.

 

Artikel 1. Definities

De praktijk:

EarthCrystal onder leiding van Edith Nijhuis.

De cliënt:

de wederpartij van EarthCrystal.

Geleverde dienst/verrichting:                 

consult, workshops die door de therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd of verzorgd.

Traject:

een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de praktijk enerzijds en de cliënt anderzijds zijn, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden.

Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de praktijk zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen. Een overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de praktijk schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen, dit in overleg tussen beide partijen.

Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

Consulten

Annulering van consulten voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.

Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Wanneer er tijdens het telefonisch kennismakingsgesprek readingsinformatie is doorgegeven is er standaard een bedrag van 15 euro verschuldigd
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de praktijk gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

EarthCrystal is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip.

EarthCrystal behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, een aanvraag voor een consult te weigeren.

 

Aanmelding workshops en 7 dagen bedenktijd

Door aanmelding voor een workshop ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Vanaf de datum van aanmelding heb je 7 dagen bedenktijd. Hierna worden bij afmelding annuleringskosten in rekening gebracht.

Indien de aanvangsdatum van de workshop binnen de 7 dagen bedenktijd ligt, is deze bedenktijd van toepassing tot 5 dagen voor aanvang.

 

Annuleren workshop

Bij afmelding buiten de 7 dagen bedenktijd na aanmelding worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Voor workshops bedragen de annuleringskosten € 25, -. Bij annulering binnen vijf dagen vóór aanvang van de workshop wordt de prijs van de workshop in rekening gebracht.

De annuleringskosten gelden per persoon en aanmelding. Het al betaalde bedrag minus de annuleringskosten wordt, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

 

Annulering door EarthCrystal

In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent en situaties van overmacht, behoudt het EarthCrystal zich het recht voor de workshop te annuleren.

Clienten worden hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail, en in geval van annulering binnen twee dagen voor aanvang van de workshop tevens telefonisch, op de hoogte gesteld.

Als de workshop door EarthCrystal wordt geannuleerd, wordt het gehele workshopbedrag, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

 

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De praktijk zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover praktijk daartoe verplicht is of de praktijk toestemming heeft verkregen van de cliënt.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de praktijk is sprake van een inspanningsverplichting.

EarthCrystal geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de praktijk.

De praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De praktijk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door de praktijk mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de praktijk voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de praktijk beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de praktijk aansprakelijk wil stellen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de praktijk is het Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de praktijk die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

DISCLAIMER EARTHCRYSTAL

 1. Voor het volgen van de consulten, coaching en workshops is een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit aan voordat je een consult of workshop boekt. 
 1. Een consult of workshop kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Consulten en /of workshops kunnen een belangrijke aanvulling zijn op weg naar heling. Adviezen vanuit EarthCrystal zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
 1. EarthCrystal adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door medewerkers van EarthCrystal.
 1. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met EarthCrystal voor holistische adviezen.
 1. EarthCrystal is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, workshops, heen- of terugreis.
 1. Er worden geen toekomst voorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er toch, tijdens een consult of workshop, informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat we hierop garantie geven.
 1. Elke consult en / of workshop heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan gerust contact met ons op.
 1. Indien je een foto meeneemt van een andere persoon, dien je daarvoor vooraf toestemming te vragen aan de persoon op de meegebrachte foto als het gaat om readingsvragen, healing.
 1. Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de consulten en workshops wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van EarthCrystal. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.
 1. De informatie uit de consulten en workshops is persoonlijk en wordt door EarthCrystal niet aan derden verstrekt. Tenzij in overleg met de cliënt in zijn/haar belang.
 2. Het is niet toegestaan opnames te maken tijdens workshops.